کمپین مجموعه‌ای از فعالیت‌های تبلیغاتی چندجانبه است که دارای هدف، مخاطب، برنامه‌ریزی دقیق، پیام مناسب، زمان مناسب و بودجه ی مشخص می باشد.

ادامه مطلب